Istnieje dość łatwy i niezawodny sposób pomiaru wilgotności RH pośrednio, poprzez bezpośredni pomiaru wpływu jaki ma poziom RH na inkubowane jaja.
Realizuje się to poprzez ważenie jaj w celu obserwacji prawidłowego spadku masy jaj na skutej utraty wody w trakcie całego okresu inkubacji.
Jaja większości gatunków ptaków (z wyjątkiem strusi) muszą stracić między 13 i 15% swojej masy w czasie od włożenia do inkubatora do wylęgu.
Dzięki ważeniu jaj w określonych odstępach czasu w okresie inkubacji, wyliczanie wagi średniej i porównywanie ich do spodziewanej masy potrzebnej do osiągnięcia idealnej straty masy jaj podczas inkubacji, możliwe jest zaobserwowanie sytuacji gdy strata wody w jajach jest zbyt wielka ze względu na zbyt małą wilgotność w inkubatorze i na odwrót.

W praktyce oznacza to, że wystarczy narysować wykres gdzie czas inkubacji podany w dniach reprezentowany będzie przez oś X tego wykresu natomiast oś y reprezentować będzie masę jaj. Pierwszy punkt (A) naniesiony na wykres oznaczał będzie wagę jaj w momencie włożenia do inkubatora. Drugi natomiast (punkt B) oznaczał będzie spodziewaną stratę masy spodziewaną masę jaj w dniu klucia. Czyli B=86%A (14% masy stracą jaja w okresie inkubacji). Wykreślając odcinek |AB| otrzymamy diagram wskazujący nam jaką dokładnie masę powinny mieć jaja w kolejnych dniach inkubacji.

Wykres porównujący idelany spadek masy inkubowanych jaj do idelanego (teoretycznego spadku masy)
Powyższy rysunek prezentuje średnią wagę inkubowanych jaj zmierzoną w kolejnych dniach inkubacji (linia czerwona). Linią czarną naniesiono liniowy idealny spadek masy jaj. Jeśli wilgotność inkubacji byłaby idealna w każdym czasie inkubacji linia czerwona pokryła by się z linią czarną.

W okresie inkubacji co 3 lub 4 dni wyznaczając średnią wagę jaj i nanosząc tę informację na wykres, możemy zaobserwować ewentualne odchylenia poziomu wilgotności od wartości idealnej.
Jeśli zmierzona średnia masa jaj jest niższa niż wartość idealna na wykresie oznacza to, że jaja nadmiernie odparowują wodę z powodu zbyt małej wilgotności w inkubatorze. Należy wówczas zwiększyć wilgotność w inkubatorze. Jeśli jednak masa jaj była by wyższa niż wartość idealna odczytana z wykresu, należy wówczas odpowiednio zmniejszyć wilgotność albowiem, jest ona zbyt wysoka i jaja oddają za mało wody. Zatem wszelkie odchylenia od ideału oznaczonego linią |AB| mogą zostać skorygowane w trakcie inkubacji, jednak ważne jest, aby osiągnąć idealną masę jaj w dniu rozpoczęcie klucia. Wszelkie drobne odchylenia w wartości straty masy jaj od ideału będą miały mniej niekorzystny wpływ.

Powyższy wykres pokazuje średnią aktualną masę jaj w porównaniu do masy idealnej w danym dniu inkubacji.
Należy jednak zadbać aby ewentualna nadmierna strata masy jaj we wcześniejszej fazie inkubacji została skorygowana do fazy lęgów.